Kirill Galushko at the Sportex skatepark

Edit from Kirill Galushko made at Sportex skatepark at Krasnoyarsk .