Petya Bondar and Artyom Stepchenkov shot the coolest video

Petya Bondar and Artyom Stepchenkov shot the coolest video. Check it out